สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

36 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยความปลอดภัย "สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย" ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ในคณะกรรมการชำนาญการประเมินในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 1ุ6.00 น. ประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วันที่ 14,16,18,21 และ 25 มิถุนายน 2564  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Web-based Training Program for Mines and Quarries in Thailand “Developing VISION ZERO for OSH – Prevention”

พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 34 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “SHAWPAT ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT ห่วยใย ใส่ใจสังคม” ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ให้การต้อนรับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้พร้อมด้วยสมุดลงนามถวายพระพรของผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสมาคมฯและร่วมลงนามถวายพระพรถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า