เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๒  ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ มาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ ทีม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ณ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง 

 

      รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์นายกสมาคม เป็นประธาน การร่วมหารือและประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อน "ยุทธศาสตร์ Vision Zero สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน " เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละที่ได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยท่านกรุณาบริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 1,000,000 บาท  เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มกราคม 2562

เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันของครอบครัว SHAWPAT จัดขึ้นวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

นักศึกษาชั้นปีที่่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เข้าร่วมฝึกทักษะวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหัวข้อเรื่อง "การเข้าทำงานในที่อับอากาศ และ ระบบ LOTO"

และได้มีการจัดสัมมนารูปแบบ Talk Show เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา งานความปลอดภัย สู่ยุค 4.0” พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ ณ โรงแรมรอย้ลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ