สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม​ มีภารกิจในการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

67074_06.jpg (1200×800)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  จัดกิจกรรมการอบรมฟรีใน​"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" ให้แก่เจ้าหน้าที่​👷👷‍♂️กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

              โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม​ มีภารกิจในการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564

ในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร​ จำนวน 33 คน ได้แก่

              1. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  จำนวน 6 คน

              2. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี จำนวน 6 คน

              3. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 คน

              4. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา จำนวน 5 คน 

              5. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี จำนวน 4 คน

              6. กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน