สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

CC67398 11

 

          ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567  คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมประชุมหารือกับทาง Takegoshi toru ประธานกรรมการของ Japan Industrial Safety and Health Association(JISHA) พร้อมด้วยคณะ ในหัวข้อ Thai-Japan Work Safety Days

 

671632

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 12 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในหัวข้อ "คู่มือ 3 คู่มือ"  บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 500 ท่าน

📍โดยในการอบรมประกอบด้วย

1.คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2.คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

3.คู่มือปฏิบัติงานกรณีลูกจ้างทำงานอันตรายตามมาตรา 14

💙SHAWPAT ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ได้นำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻

 

671622

 

             13 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38 นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อติดตามความคืบหน้ารูปแบบการรับ Abstract สำหรับการนำเสนอผลงานและหลักเกณฑ์ในการจัดทำและคัดเลือก Full Paper และ Proceeding สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ

             คณะอนุกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะการขับเคลื่อน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยให้สามารถยกระดับไปสู่สายตานานาชาติได้

 

671615.jpg (1566×1044)

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ ได้จัดอบรม “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)” ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

🗓️ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567

⛑️นำโดยอาจารย์ชุษฏ์ตมา สุขจำเริญ​ ทีมวิทยากรผู้บรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติ จำนวน​ 37 ท่าน

💚สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้สถานศึกษามีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน​💚

 

671544

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ ได้จัดอบรม “หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” ให้แก่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

🗓️ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567

⛑️นำโดยอาจารย์​ โสภณ​ พงษ์โสภณ​ และอาจารย์เอกชิชย์ สายัณห์​ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 21​ ท่าน

💚สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน งานอบรมวิชาการ​เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่สังคม​💚

 

6715502

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี  “หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” โดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ และอาจารย์เอกชิชย์ สายัณห์ ​มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้ นายจ้าง และลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻

 

671564

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 6 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในหัวข้อ "Comprehensive JSA  คืออะไร ทำไมจป.โดยหน้าที่เฉพาะต้องรู้"  บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 424 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ และเครื่องมือไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻

 

671473.jpg (1566×1044)

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยอาจารย์จรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล และอาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 58 ท่าน

💙SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻

 

671451

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” โดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้สถานประกอบกิจการ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันและลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻