สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65207_22.jpg (1286×734)

              วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

65158_1.jpg (5464×3643)

?ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรม “SHAWPAT ชวนรำลึกถึงพระคุณแม่” เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

?นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อส่งมอบความรัก ความผูกพัน และการระลึกถึงพระคุณแม่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในวันแม่ปี2565 นี้ ภายใต้แนวคิด wellbeing ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 มิติ ของยุทธศาสตร์  Vision Zero การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก และส่งผ่านความรักไปยังครอบครัว

❇️❇️กิจกรรมนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ​?

??ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกมะลิ” สัญลักษณ์แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่และผู้มีพระคุณ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่ https://shorturl.asia/kFetc

65154_3.jpg (2048×2048)

                วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะทำงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero และบริการให้คำปรึกษา" ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา Vision Zero รวมถึงการแผนการผลิตสื่อทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero

                การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้เกิดการเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเกิดการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนในการทำงานและนอกงาน

65146_01.jpg (1920×1080)

                    18 กรกฎาคม 2565   รศ.ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (SHAWPAT) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมกันประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม เกวลินสฤตถิ์ เวลา 10.00 น. สมาชิกสมาคม ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอการปรับแก้ข้อบังคับสมาคม ฯ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นกับสมาชิก ฯ ที่เข้าร่วมประชุม

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และสมาคม ฯ ยังมีมาตรการณ์ในการเฝ้าระวัง สมาคม ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสมาคม ฯ ขอส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยต่อสมาชิกทุกท่าน และ เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน


          วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหาร Vision Zero" เปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ เลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ Vision Zero ปี 2565 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางงานความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

สมาคมฯ มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO

โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย

โครงการเครื่องหมายรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย  (Safety Mark for Protective Materials and Products หรือ S-Mark) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero