สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66116 15

 

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ต้อนรับคณะจาก Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)  ซึ่งได้มาประชุมเกี่ยวกับการจัด Workshop ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานพร้อมเยี่ยมชมสมาคม โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop ตามที่สนใจ