สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษา

นายฐาปบุตร  ชมเสวี

นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล

นายจิรธร  ปุญญฤทธิ์

นายธำรง  คุโณปการ

นายไพศาล  พฤฒิพร

นายสุวรรณ สุขประเสริฐ

นางสาวนิรมล  กีรติสิทธิกุล

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส

นายพงษ์ศักดิ์   คล้ายทับทิม

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

รศ.ดร.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

ดร.ธีระ พงศ์อนันต์

นายสมชาย สื่อมงคลวงศ์

กรรมการ

นายประสพชัย ยูวะเวส
นายกสมาคม

ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ
อุปนายกสมาคม

นางสาวกาญจนา  กานต์วิโรจน์
อุปนายกสมาคม

นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์
กรรมการและเลขานุการสมาคม

นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม
กรรมการและเหรัญญิกสมาคม

นายวิเลิศ  เจติยานุวัตร
กรรมการและนายทะเบียน

 

นายวิชิต เอื้อสมานจิต
กรรมการและปฏิคม

นายสมชาย  ลีละวนาเศรษฐ
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นพ.กิจจา  เรืองไทย
กรรมการ

นายจรินทร์  งาดีสงวนนาม
กรรมการ

นายเฉลิม สารคาม
กรรมการ

ดร.ทรงศักดิ์ ใจกล้า
กรรมการ

นายธนกร ธนูศร
กรรมการ

นายธีรเมศ ทองเกลี้ยง
กรรมการ

นายประมวล ขำสุวรรณ
กรรมการ

นางสาวรุ่งนภา มหัทธนวัฒน์
กรรมการ

นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย์
กรรมการ

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
กรรมการ

นายวุฒิชัย มาฆะธรรม
กรรมการ 

นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม
กรรมการ

นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
กรรมการ

นายสมคิด รัตนประภาพร
กรรมการ

นายสวินทร์ พงษ์เก่า
กรรมการ

นางสุปรียา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการ

นายโสภณ พงษ์โสภณ
กรรมการ

นายสัจจา สายโรจน์พันธ์
กรรมการ

นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย
กรรมการ

ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์
กรรมการ

นางอุไรวรรณ เขียวสิงห์
กรรมการ