สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 3/2566

66154 1

 

                    21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 3/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนาและKeynote Speakers การประชุมสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2567 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) เป็นต้น

                   คณะอนุกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญถึงการประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่มีความยั่งยืน ของประเทศไทยไปสู่นานาชาติ