โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย

โครงการเครื่องหมายรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย  (Safety Mark for Protective Materials and Products หรือ S-Mark) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero

โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เสวนา และ การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย

พัฒนาแบบประเมิน Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ภาคีเครือที่สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมความปลอดภัย  และเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  

ผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ นายอุดร มณีบุณ รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของสมาคม