สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66017_1.jpg (1080×1080)

 

                วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกียวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


               1.โครงการส่งเสริมการตรวจวัดและอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
               2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
               3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้มากที่สุด