สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66039 17

 

                 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมและอดีตนายกสมาคม ในโอกาสรับมอบรางวัลผู้มีคุณประโยชน์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3