สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ “Dialogue Forum on “Safety Culture”

พร้อมทั้งมีการมอบทุนการพัฒนากิจกรรมความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สมาคมฯ