65299_09.jpg (2048×1365)

             📣ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟรี​ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษา​ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์​ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ​ นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 71​คน

            ❇️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย ภายใต้แนวคิด SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิชาการ แก่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ สมาคมฯ หวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในสังคม​ 👷‍♀️👷‍♂️