65126_1.jpg (2048×1073)

          หัวข้อ "Vision Zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัย สู่การเป็นผู้นำแห่งยุค"
หัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัย (S-Mark) พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อวิถีชีวิตใหม่"
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เวลา 8.30-16.15น.
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://eventpassinsight.co/safework/registration/create/osh14/?code=2022 หรือ Scan Qr code

65125_1.jpg (4500×2250)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"
โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม หลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก" ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (หลักสูตร 2 วัน) โดยมีการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

65124_1.jpeg (4500×2250)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้การดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)" ประจำปี 2565 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมในหลักสูตร“Introduction to Vision Zero” และ "การใช้แบบประเมินตนเองด้วยกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก"

65123_1.jpeg (3000×1250)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โดยการใช้ยุทธศาสตร์ vision zero ตามนโยบาย safety Thailand อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ให้สอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

            จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

65123_2.jpeg (1722×2435)

         

          การประเมินความสอดคล้องความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม คือการประเมินบริบทและการปฏิบัติขององค์กรแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับในปัจจุบันและเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้องค์กรนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะสมัคร