การประเมินความสอดคล้องความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม คือการประเมินบริบทและการปฏิบัติขององค์กรแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดกฎหมายที่บังคับในปัจจุบันและเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้องค์กรนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะสมัคร

ขอเชิญสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero)  ประจำปี 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

สัมมนาฟรี...มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าอบรม  Free Webinar....Free e-Certificate for all registrants. วันที่ 15 ตุลาคม  2564 รับสมัครจำนวนจำกัด

สมาคมฯ ร่วมกับ TEIJIN จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี  มีวุฒิบัตร  อบรมวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

อบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน  2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. รับสมัครจำนวนจำกัด

ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564  ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564"