65181_2.jpg (1080×1080)

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดประชุมชี้เเจงแผนการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน ดำเนินการประชุม โดยนางสาวพรทิพย์ สุขพลาย หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี
มีที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน เข้าร่วมฟังและหารือเกี่ยวกับแผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังตอบวัตถุประสงค์และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการตามคำแนะนำของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

                 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานประกอบกิจการในด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพและด้านความผาสุกในการทำงาน ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปพัฒนา รวมถึงประยุกต์ใช้ จนทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65180_05.jpg (1080×720)

             ในวันที่ 2-4 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ (SHECU)​ จัดนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย​ ในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย​ (Chula​ Safety​2022)​ ภายในงาน​ Chula​ Sustainability​ Fest​ 2022

             โดยมี​ คุณชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเปิดงานและชมบูธนิทรรศการ​ และ​คุณ​สุมาลี​ ชนะชาญมงคล​ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน​ในนามหน่วยงานภาคีเครือข่าย​

             ซึ่งในงานนี้​ หน่วยงานผู้จัดงานได้ให้ความสำคัญในด้านการสร้างสังคมดี​ มีสุขด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่สนใจในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนิสิตนักศึกษา​ และกลุ่มภาคีเครือข่าย

65179_05.jpg (1890×1417)

✳️✳️ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด จัดงานเสวนาหัวข้อ “AED: กุญแจสำคัญสู่การรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลโดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่ทำงานและอาคารต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้องค์กร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง

?‍??‍⚕️ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายแพทย์คมชิต ชวนัสพร จากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้กล่าวถึงภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันในที่ทำงานว่า เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องรักษาทันที ด้วยการทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และใช้เครื่อง AED เมื่อจำเป็นเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นปกติ ซึ่งหากมีการใช้อย่างถูกต้องภายใน 3-5 นาที จะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้
และนพ.สมชาย แซ่เจี่ย บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และ เครื่อง AED ชั้นนำในประเทศไทย ได้แนะนำมาตรฐานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่อง AED ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือ สพฉ. ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่อง AED ต้องมีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ และมีปุ่มสำหรับปล่อยพลังงานไฟฟ้า และตัวเครื่องมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

?​?​ในงานเสวนาหัวข้อ “AED: กุญแจสำคัญสู่การรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” เป็นหัวข้อองค์ความรู้ใกล้ตัว ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จำนวน 36 ท่าน และรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live จำนวน 42 ท่าน

65173_1resize.jpg (1040×1040)

??กิจกรรมพิเศษ สำหรับสมาชิก SHAWPAT ✨

?ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฟรี‼️ ในหัวข้อ “AED: กุญแจสำคัญสู่การรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” (ด่วนรับจำนวนจำกัด 1 บริษัท / 2 ท่าน)
?️พร้อมรับวุฒิบัตรหลังการอบรม?️
?วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 65 เวลา : 13.00 - 17.00 น.
?สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 (ห้องสุขุมวิท 1 และ 2/ ชั้น C)
??????????
?‍?พบกับวิทยากร?‍⚕️
1.นายแพทย์คมชิต ชวนัสพร จากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
➖อันตรายของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน
➖ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (chain of survival) และการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยเครื่อง AED

2.นพ.สมชาย แซ่เจี่ย บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด
➖ความสำคัญของเครื่อง AED เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
➖มาตรฐาน สพฉ. ที่กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง AED มีส่วนสำคัญต่อการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สามารถอ่านข้อมูลกำหนดการและลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/LiQ7YjvzcTW9EE258 หรือ สแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ส.ค. 65 นี้

65168_01.jpg (2048×1365)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กทม.

โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการเงินของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ โดยมีสมาชิกและผู้ติดตามเข้าร่วมประชุม 145 ท่าน

สมาคมฯ ขอมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

65161_4.jpg (883×883)

                  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" ณ ห้องอบรมปิ่นเกล้า สมาคมฯ บรรยายโดย คุณสวินทร์ พงษ์เก่า กรรมการสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพ บุคลากรของสถานประกอบกิจการ  ให้สามารถเป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ Vision Zero

                  กิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ท่าน ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากลุ่มพี่เลี้ยงที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2564 ให้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ แนวทางการเป็นผู้สอน Vision Zero (Training The Trainer) มิติทั้ง 3 ของ Vision Zero  และ Vision Zero Proactive Leading Indicators ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้สอน ในด้านความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุกในการทำงาน โดยใช้ยุทธศาสตร์  Vision Zero เป็นยุทธศาสตร์ต้นแบบในการปรับใช้และเผยแพร่ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในเครือ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้ก้าวสู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65160_1.jpg (883×883)

              วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้โครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers"  ณ ห้องอบรมชัยพฤกษ์  สมาคมฯ บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิด "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" ผ่านการอบรมให้ความรู้ ซึ่งจะสอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น

              กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 ท่าน ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะสร้าง "พี่เลี้ยงหน้าใหม่" ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างผู้สอน Vision Zero (พี่เลี้ยง) ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของยุทธศาสตร์  Vision Zero และกฎทอง 7 ประการ รวมถึงการใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเองตามกฎทอง 7 ประการ ที่สามารถนำไปปรับใช้และเผยแพร่ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งในเครือ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้มีความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และความผาสุกในการทำงานอย่างยั่งยืน

65159_01.jpg (1310×874)

                เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ คุณนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer, คุณปรีชา ไชยขาว Head of Beverage Operations Manufacturing, คุณวิวัฒน์ ศุปธรรม Head of Glass Operations Manufacturing, คุณพลังรัฐ ธนการพานิช Head of Personal Care Operations Personal Care & HCC Business Unit พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนรับมอบจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (โรงงานอยุธยา),ตัวแทนจาก บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด และตัวแทนจาก บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด เนื่องจากบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
"VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว