65157_1.jpeg (4500×2250)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมชัยพฤกษ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ บรรยายโดย อาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

            ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาที่สามารถพัฒนาให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอน Vision Zero (พี่เลี้ยง) ได้ ซึ่งจะสอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำเครื่องมือภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ไปปรับใช้และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยเชิงป้องกันที่ยั่งยืนได้อีกด้วย
โครงการ ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero - Train the New Trainers"

65156_1.jpeg (4500×2250)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมปิ่นเกล้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ บรรยายโดย อาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

            ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้สอน Vision Zero รวมถึงสามารถแนะนำกิจกรรมด้านความปลอดภัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้กับกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกันได้
โครงการ ฯ ขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร "Vision Zero for X-Mentors"

65155_01.jpg (1080×1080)

                 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ Vision Zero" ครั้งที่ 2/2565 กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย คุณเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวมีการดำเนินการวางแผน 5 ภารกิจหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Vision Zero ประกอบไปด้วย


1. ภารกิจกำหนดรูปแบบ เป็นภารกิจเพื่อพัฒนาแบบประเมิน และคู่มือให้เหมาะสมกับประเภทของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนารูปแบบขั้นตอนการให้คำปรึกษา
2. ภารกิจสร้างแหล่งความร่วมมือ เป็นภารกิจในการประสานแหล่งความร่วมมือในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนายุทธศาสตร์ Vision Zero โดยแบ่งเป็น 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ เป็นต้น
3. ภารกิจประเมินผล และควบคุมคุณภาพ เป็นภารกิจในการกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของ Vision Zero
4. ภารกิจการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจดำเนินการวางแผน ผลิต และจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ VIsion Zero
5. ภารกิจการติดตามเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และขยายงาน เป็นภารกิจเพื่อติดตามประเมินผลภาพรวมความสำเร็จทั้งหมดรวมถึง การสำรวจความต้องการ และสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ​
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์

                 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และความผาสุก ในการทำงานส่งผลทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่มีความยั่งยืน

65153_01_resize.jpg (2508×1672)

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ​ จัดงานเสวนาพิเศษหัวข้อ “สังคมที่ปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น C โดยมีอาจารย์พรทิพย์ ทองเอี่ยม กรรมการบริหารสมาคม ฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จากภาครัฐและเอกชน 5 ท่าน ได้แก่
?พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
?ดร.ธนิต ใจสะอาด วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
?นายเทอดศักดิ์ มีแสง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สยามสินธร
?คุณสมชาย แซ่เจี่ย บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด
?ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ จากสมาคมฯและคุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและพัฒนาภาคปฏิบัติ เป็นผู้ดำเนินรายการ​

             โดยภาพรวมของงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในที่สาธารณะ และสถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ตลอดจนให้ความรู้แก่องค์กรและบริษัทในประเทศไทยเกี่ยวกับความสำคัญของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) และการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมให้แก่คนไทย

65151_1.jpg (1200×800)

                  วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำร่องจัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ให้แก่ "โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ" หลักสูตร "Vision Zero สำหรับสถานศึกษา” กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และดำเนินการบรรยายโดย คุณโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ

                โดยทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้กับโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพ เพื่อยกระดับให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก
เพื่อก้าวไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา

65150_1.jpg (946×536)

ในวันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 2565 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ วรุณ วารัญญานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจุฬาฯ ZERO WASTE และคุณโดม บุญญานุรักษ์ CMO และผู้ร่วมก่อตั้ง GEPP Sa-Ard (เก็บ สะอาด)

✳️ โดยในการเสวนา มีผู้สนใจร่วมรับชมและร่วมพูดคุยมากว่า 40 ราย โดยได้รับสาระความรู้ถึงสถานการณ์ขยะในประเทศไทยในปัจจุบัน การตระหนักรู้ด้านการลดปัญหาการสร้างขยะที่เกิดขึ้นในทุกวันด้วยหลักการ 3 R Reduce Reuse Recycle และประเภทของพลาสติกในการส่งแยกขยะ และการสร้างมูลค่าให้กับขยะ โดยลดจำนวนขยะที่จะถูกส่งไปบ่อฝังกลบ พร้อมทั้งมีผู้โชคดีจากกิจกรรมกดถูกใจและกดแชร์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ FACEBOOK มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

เสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING  : https://fb.watch/eq9PCADf0b/

65144_3.jpg (1568×1044)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบโดย คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

โครงการ VISION ZERO ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นต้นแบบ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65143_2.jpg (1144×1430)

โดยร่วมทำบุญได้ที่

1.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สาขาวัดหัวลำโพง

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาชัย

ชื่อบัญชี มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง หรือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

001-0-00370-5

2.วัดพระบาทน้ำพุ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาลพบุรี

ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ

289-0-84697-1

3.โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

013-1-85026-1

4.มูลนิธิธรรมรักษ์

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรี

ชื่อบัญชี บ้านเด็กธรรมรักษ์

111-1-70375-1

SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับท่าน

โดยทุกท่านสามารถส่งรายละเอียดเพื่อรับของที่ระลึกจากเราได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบรมราชชนนี 79 จำนวน 30 ท่าน โดยมีสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ โดยในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการช็อค หมดสติ และผู้ป่วยที่เกิดการหายใจขัด หายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นด้วยการช่วยชีวิตที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธี CPR​

​โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กล่าวต้อนรับชุมชน คุณธำรง คุโณปการ รองประธานมูลนิธิ กล่าวเปิดงานและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เลขาธิการมูลนิธิ กล่าวสรุปกิจกรรมและปิดงาน​

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชุมชนนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อเจอเหตุการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลต่อได้ มูลนิธิยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี