อบรมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน  2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. รับสมัครจำนวนจำกัด

ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564  ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564"