สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566

66172_3.jpg (1479×1109)

 

                26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอความคืบหน้าและข้อสรุปการคัดเลือก Keynote Speakers และหัวข้อเรื่องสัมมนา รวมถึงรูปแบบและการจัดเตรียมงานนิทรรศการ APOSHO 38

               คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเผยแพร่งานความปลอดภัยสู่องค์กรนานาชาติ