สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป)

แผนอบรม

        การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานงานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น  งานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

           โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards  สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง  รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยง และรู้ถึงมาตรการการขึ้นไปทำงานบนที่สูงในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงรวมไปถึงขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถชี้บ่งอันตราย ประเมินควบคุม อันตรายจากการปฏิบัติงานบนที่สูง รวมทั้งมีแนวทางการป้องกันการตกจากที่สูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาล และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นได้

ระยะเวลาการอบรม

  • 6 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง/ ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 3,000 บาท

  • 2,800 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pretest)
09.00 - 12.15 

ภาคทฤษฎี
1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
   - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด๑๑ การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง

การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ
   - แนวทางด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2  

ข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 และข้อกำหนดของ EN STANDARDS
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
   - หลักการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย
   - การวางบทบาทหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบป้องการตก
   - หลักการวางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

13.15 - 16.30 

ภาคปฏิบัติ
4. เครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง
   - ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
   - อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ตามลักษณะงาน
5. ฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำงานบนที่สูง
  
 - การตรวจสอบระบบป้องกันการตก  
    - การปฏิบัติงานในแนวระนาบ แนวดิ่ง แนวลาดเอียง
    - การใช้อุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูง
6 หลักการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยบนที่สูง
   
- การเตรียมการสำหรับการช่วยเหลือกู้ภัย
    - การปฏิบัติเมื่อตนเองเกิดการตกจากที่สูง
    - การปฏิบัติตนเมื่อพบเห็นผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง
    - พื้นฐานการปฐมพยาบาลและขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง

16.30 - 16.45  ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร (Posttest / Give certificate)

 

หมายเหตุ :  พักเบรก 10.30 - 10.45 น. , 14.30 - 14.45 น.  พักกลางวัน 12.15 - 13.15 น.