สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานการเชื่อมไฟฟ้า

                 ความปลอดภัยในการทำงานประเภทงานเชื่อมไฟฟ้านั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการงานเชื่อมไฟฟ้าที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรืองานที่ต้องใช้ความร้อน ที่เป็นงานเชื่อม งานเจาะ งานเจียร งานบัดกรี เป็นต้น เมื่อมีการทำงานเหล่านี้ในสถานที่ที่มีเชื้อเพลิง สารไวไฟ หรือวัตถุระเบิดอาจนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้  ดังนั้นการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการใส่ใจ  และผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟก่อนที่จะปฏิบัติงานนั้นๆได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  พนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดการป้องกันและควบคุมอันตรายในงานเชื่อมไฟฟ้า
  2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมไฟฟ้า
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

                จป.ทุกระดับ / ผู้รับเหมา / หน่วยงานซ่อมบำรุงรักษา / ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,500 บาท

  • 2,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
09.00 - 12.15 น. กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า
  อันตรายที่พบได้ในงานเชื่อมไฟฟ้า
  - FUMES ไอโลหะ / BURNS การเผาไหม้ GASES & Oxygen deficiency การขาดออกซิเจน
 

- RADIATION รังสี Electrical กระแสไฟฟ้า / IRE EXPLOSION เพลิงไหม้และการระเบิด                 

 

- NOISE เสียงดัง / Accident อุบัติเหตุ

  - การค้นหาอันตรายจากการทำงานเชื่อมไฟฟ้า
 

 - การป้องกันและควบคุมอันตรายงานเชื่อมไฟฟ้า

12.15 - 13.15 น พักกลางวัน
13.15 - 16.15 น. มาตรการด้านความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
 

- ใบอนุญาตการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)

  - ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า
  - พื้นที่ในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า
  - อุปกรณ์ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้า
  - อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 

กิจกรรมกลุ่มสาธิตการฝึกปฏิบัติการทำงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย

16.15 – 16.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม และมอบวุฒิบัตร

                                         

                                         

                                         

                   

ภาพกิจกรรมอบรม