สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง

           พลังงานไฟฟ้าล้วนแต่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน  แต่“ไฟฟ้า”เป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตรอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนพลังงานอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจได้ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

        กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาและให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

          ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตายเกี่ยวกับไฟฟ้า

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • วิศวกร,หัวหน้างาน,ช่าง,พนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือมีโอกาสสัมผัสกับไฟฟ้าลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้งตรวจสอบทดสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟ้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า

ระยะเวลาการอบรม

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 2,500 บาท

 • 2,200 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่บรรยาย

 • ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย,กรณีศึกษา /ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตราย

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %
 • ทดสอบก่อน-หลังการอบรม (คะแนนการทดสอบหลังการอบรมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

หัวข้อบรรยาย

112 1

ภาพกิจกรรมอบรม