สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65224_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เริ่มต้นทำ VISION ZERO" เพื่อยกระดับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกในการทำงานให้กับทุกคน

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

65189_2.png (353×57)

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"