สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671632

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในหัวข้อ "THINK SAFE - DO SAFE!"  บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 308 ท่าน

💙SHAWPAT ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ได้นำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻