สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT ได้สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพพื้นฐาน” จำนวนทั้งหมด 2 รุ่น ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 100 คน ของกระทรวงแรงงาน เพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น

6718310.jpg (5472×3648)

 

           SHAWPAT ได้สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพพื้นฐาน” จำนวนทั้งหมด 2 รุ่น ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 100 คน ของกระทรวงแรงงาน เพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะที่จำเป็นด้านการปฐมพยาบาลและสามารถรับมือได้เเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด การกู้ชีพเบื้องต้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดอาการฉุกเฉิน

            โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงแรงงานจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทุกท่าน ว่าเราสามารถดูแลกันและกันได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการกู้ชีพเบื้องต้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดอาการฉุกเฉิน เช่น การหยุดหายใจหรือการหมดสติ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและทันเวลา ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่คอยดูแลบริเวณกลางแจ้ง อาจจะพบคนเป็นลม เกิดอาการฮีทสโตรก เพราะอากาศร้อนจัด ก็สามารถจะช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล ดังนั้นการอบรมนี้ จึงมีประโยชน์กับทุกคน