สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวอรัญญา ภูบังไม้ รักษาการผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยมีผู้ร่วมอภิปรายผู้ร่วมอภิปราย นายณัฐพงศ์ เครือเครา การอภิปราย “การตรวจวัดและประเมินผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม” ในการสัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36

6716702.jpg (5472×3648)

 

              วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวอรัญญา ภูบังไม้ รักษาการผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยมีผู้ร่วมอภิปราย นายณัฐพงศ์ เครือเครา การอภิปราย “การตรวจวัดและประเมินผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม” ในการสัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36