สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญและ ดร.เศรษฐา สียัง หัวข้อการอภิปราย “การตรวจวัดกลิ่นและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์” ในการสัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36

67166_5.jpg (5472×3648)

 

              วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสุมาลี ชนะชาญมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญและ ดร.เศรษฐา สียัง หัวข้อการอภิปราย “การตรวจวัดกลิ่นและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์” ในการสัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36