สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

6712803
 
 
            เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดอบรม หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 (TSM) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมการขนส่งทางบก
 
✅ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
สามารถติดตามได้ที่ https://www.shawpat.or.th/th/course/543
✅ หลักสูตร จป.หัวหน้างาน /จป.บริหาร /คปอ.
สามารถติดตามได้ที่ https://www.shawpat.or.th/th/course/544