สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการ Vision Zero " ครั้งที่ 1/2566

66071_11.jpg (1707×960)

 

             9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการ Vision Zero " ครั้งที่ 1/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย นายประสพชัย ยูวะเวส ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอรูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ รวมถึงหัวข้อและเนื้อหาของ Vision Zero ในงาน Thailand Safe@Work ครั้งที่ 35 โดยให้ดำเนินการใช้รูปแบบ Vision Zero ที่พัฒนาใหม่ เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการพัฒนาด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านความผาสุกในการทำงาน เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

             คณะอนุกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Vision Zero ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของสถานประกอบกิจการไทย ให้แรงงานไทยมีความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย