สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป)

แผนอบรม

         การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานงานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น งานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

 • ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับสูงกว่า และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
 • เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถรับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้ตลอดทั้งหลักสูตร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ สวมใส่รองเท้าเซฟตี้ หรือรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยง และรู้ถึงมาตรการการขึ้นไปทำงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถบ่งชี้และแยกแยะอันตราย ประเมินควบคุม อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง มีการป้องกันการตกจากที่สูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการปฐมพยาบาล และขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นได้

ระยะเวลาการอบรม

 • 8 ชั่วโมง (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 3,000 บาท

 • 2,800 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ไม่เกิน 20 คน / รุ่น

วิทยากรที่บรรยาย

 • จำนวน 3 ท่าน (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

 • จำนวน 8 ชั่วโมง (ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง)

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100 %

 • มีการทำแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม80 1