สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

      ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย  นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง  จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฎิบัติงาน อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายหลายกรณีเกิดขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดความสูญเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บและขนย้ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารอันตราย  จะต้องมีความรู้ในเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด  ในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการต่อไป

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตรายอย่างถ่องแท้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย  หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบ  และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • สามารถโต้ตอบเหตุการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการอบรม

 • 1 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 2,500 บาท

 • 2,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อการอบรม

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอันตราย
 • ป้ายเตือนและฉลากที่ใช้ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
 • การใช้ข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี  (MSDS) เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • ข้อกำหนดในการขนย้ายและวิธีจัดเก็บสารอันตราย

-ข้อกำหนดของสถานที่จัดเก็บ

-ลักษณะของอาคารที่จัดเก็บ

-วิธีการจัดเก็บแยกตามประเภทสารเคมี

 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
 • การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการควบคุมการหกรั่ว
 • ฝึกปฎิบัติควบคุมการหกรั่วไหลในสนามฝึกของสมาคม

 วิธีการอบรม

 • บรรยาย  ,  Case Study  และฝึกปฎิบัติจริง

วิทยากร

 • อ. สวินทร์  พงษ์เก่า  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
  อดีต หัวหน้ากองอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ผ่านการอบรม หลักสูตร Management  of chemical Hazard  จาก  JISHA  ประเทศญี่ปุ่น

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ภาพกิจกรรมอบรม