สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การทำงานบนที่สูงสำหรับผู้ช่วยเหลือ

แผนอบรมความปลอดภัย

            การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น  งานดังกล่าวนี้ล้วนมีอันตรายและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ หมดสติขณะที่ปฏิบัติงานบนที่สูง  พลัดตกจากบนที่สูง อุปกรณ์การทำงานติดขัดทำให้ผู้ปฏิบัติติดค้างระหว่างการปฏิบัติงาน  ฯลฯ เหตุการณ์ที่กล่าวมานั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องได้รับการช่วยเหลือขั้นต้นโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง หรือถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกบางสถานการณ์อาจจะใช้ระยะรอความช่วยเหลือที่นานจนเกินไป ผู้ช่วยเหลือการทำงานบนที่สูงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือขั้นต้นได้เป็นอย่างดี

             โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards  สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง ได้หันมาให้ความสำคัญ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และทักษะต่าง ๆ ในภาคปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือการทำงานบนที่สูง
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงรวมไปถึงขั้นตอนการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าทำการช่วยเหลือ
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานการณ์ต่าง ๆ
  • เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอันตรายจากที่สูงได้อย่างถูกวิธี

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน  (12 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 6,000 บาท

  • 5,800 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

 หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 12.15

ภาคทฤษฎี
1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานบนพื้นที่สูง

5. หลักการวางแผนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการทำงานบนที่สูง

6. ทบทวนลักษณะการปฏิบัติงานบนที่สูง

13.15 - 16.15

ภาคปฏิบัติ
7. ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง

8. ฝึกปฏิบัติสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง

9. ระบบยับยั้งการตก และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

10. การตรวจสอบ และการเลือกใช้อุปกรณ์กันตก

11. ฝึกปฏิบัติการผูกเงื่อนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

12. ฝึกปฏิบัติการทำจุดยึด (Anchorage)

 16.15 - 16.30

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

 วันที่ 2 (Day 2)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
 09.00 - 16.30

ภาคปฏิบัติ
1. ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างกลางอากาศอยู่บนสายเซฟตี้ (Lanyard)

2. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งรอกช่วยเหลือ (Rescue kit)

3. ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกจากที่สูงเบื้องต้น

4. การวางแผน และเตรียมการช่วยเหลือ (Emergency Rescue Plan)

5. ทดสอบการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงในสถานการณ์ต่าง ๆ

การทดสอบภาคปฏิบัติ และมอบวุฒิบัตร

 

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. , 14.30 - 14.45 น. พักกลางวัน 12.15 - 13.15 น.