สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65229 1r

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เปลี่ยนจากสภาวการณ์เดิมไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อความปลอดภัย"

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก 

65189 2

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"