สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671564

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 6 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในหัวข้อ "Comprehensive JSA  คืออะไร ทำไมจป.โดยหน้าที่เฉพาะต้องรู้"  บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 424 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ และเครื่องมือไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻