สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องของ ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018 จาก The British Standards Institution (BSI)

66194_04.jpg (1200×800)

 

                  ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องของ ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018 จาก The British Standards Institution (BSI)