สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องอัมรินทร์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563