สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูประถัมภ์ โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคม ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคม นายธำรง คุโณปการ อุปนายก นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคม และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization Conference ณ ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 3 -10 กันยายน 2562  ณ ประเทศจีน