สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ และมีการเสวนาเรื่อง “ Thailand  Vision  Zero Center”เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562