สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)   โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ  ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

    โดยในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในหารทำงาน ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

    สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้รับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย

    ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสัมมนาวิชาการกว่า 30 หัวข้อ การแสดงนิทรรศการและกาสาธิต บูธจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามากว่า 100 บูธ รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน