เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานสืบสานตามพระปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ​ในงานมีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่จากครอบครัวเกวลินสฤษดิ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,290,000 บาท

      นอกจากนี้ยังมีการร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ร่วมสืบสานตามพระปณิธาน งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมพูดคุยได้แก่

  • รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์

  • พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ

  • นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม

  • ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

  • นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  • นางช่อจิต หรั่งศิริ ผู้ปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

       บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ยินดี ของทุกท่านที่มาร่วมงาน ทำให้เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในงาน ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ได้แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น เพื่อสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านในอนาคตอย่างยั่งยืนสืบไป