สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะชมรมวิทยาการพลังงาน (ชวพน) มอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟมาตรฐาน S-Mark แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย 

     12 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  นายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและคณะชมรมวิทยาการพลังงาน(ชวพน) เข้าพบ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย หรือเครื่องหมายS-Mark จำนวน 20 ชุด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหารือและนำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยณ กระทรวงมหาดไทย

     สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  S-Mar kสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทย  และพิจารณาจัดให้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อมอบให้กับวัสดุและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน  โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอแล้ว