65154_3.jpg (2048×2048)

                วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะทำงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero และบริการให้คำปรึกษา" ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา Vision Zero รวมถึงการแผนการผลิตสื่อทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero

                การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้เกิดการเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเกิดการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนในการทำงานและนอกงาน