65146_01.jpg (1920×1080)

                    18 กรกฎาคม 2565   รศ.ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (SHAWPAT) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมกันประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม เกวลินสฤตถิ์ เวลา 10.00 น. สมาชิกสมาคม ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอการปรับแก้ข้อบังคับสมาคม ฯ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นกับสมาชิก ฯ ที่เข้าร่วมประชุม

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และสมาคม ฯ ยังมีมาตรการณ์ในการเฝ้าระวัง สมาคม ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสมาคม ฯ ขอส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยต่อสมาชิกทุกท่าน และ เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน