ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.เฉลิมชัย   ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคม และ ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ต้อนรับ ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ