สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานและการให้การปรึกษาด้านพลังงาน

 

logo-green

        บริการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานและการให้การปรึกษาด้านพลังงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมให้สามารถปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
  • เพื่อเป็นข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 

แนวทางการดำเนินการ

  • ดำเนินการตรวจสอบการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน โดยประสานงานกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทำในลักษณะของการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  • ให้คำปรึกษา การดำเนินงาน การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน จัดฝึกอบรมภายในด้านจิตสำนึกด้านพลังงาน ในสถานประกอบการ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน