สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : “ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ”

รายละเอียดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หมวดที่ 1 : ภาพรวมข้อบังคับ (ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ตลอดจนภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หมวดที่ 2 : ความรู้และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

หมวดที่ 3 : ระยะเวลาการฝึกอบรมและหัวข้อการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีคุณสมบัติดังนี้

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า นอกเหนือจากสาขาที่กำหนดไว้ใน (1) ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าสองปีขึ้นไป หรือ

(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 7,500 บาท

  • 7,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

จำนวนชั่วโมง

หมวดที่ 1

ภาพรวมข้อบังคับ (ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วน ที่เกี่ยวข้อง) ตลอดจนภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

2

1.1

ความเข้าใจในข้อบังคับ (ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วน ที่เกี่ยวข้อง)

1.2

ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
(Process Safety Management: PSM) โดยองค์รวม

หมวดที่ 2

ความรู้ การนำไปใช้ และองค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

14

2.1

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

2.2

ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต

2.3

การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต

2.4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.5

การฝึกอบรม

2.6

การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา

2.7

การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง

2.8

ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์

2.9

การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ

2.10

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

2.11

การสอบสวนอุบัติการณ์

2.12

การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2.13

การตรวจประเมินภายใน

2.14

ความลับทางการค้า

หมวดที่ 3

แนวทางการตรวจประเมินภายใน

2

3.1

กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมินภายใน

3.2

คุณสมบัติ คุณลักษณะ และการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายใน

3.3

จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินภายใน

3.4

ตัวอย่างแบบตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินภายใน

3.5

ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินภายใน วิธีการตรวจประเมินภายใน การหาหลักฐานจาก 3P (People-Paper-Process or Practice) หลักการเขียนข้อบกพร่อง เป็นต้น

3.6

การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายในและสรุปผล

3.7

การติดตามผลการดำเนินการตรวจประเมินภายใน

รวม

18