สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก

            ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 15 เมษายน 2563   ข้อ 10 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือได้รับหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตอื่นในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาขึ้นไปในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ไม่ต่ำกว่าระดับที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหรือการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อ ข. หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่จะฝึกอบรม ให้แนบใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ที่มีรายวิชาที่จะฝึกอบรม

หมายเหตุ  หากผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถทหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่ 1 ให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ระยะเวลาอบรม

  • 3 วัน

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 3,500 บาท (สมาชิกสมาคม)
  • 4,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

67109 4

67109 5

ใบรับรอง

67110 1