สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ทดสอบ- ประเมินช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่  1

            ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

            1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น

            2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

            3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

            4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

            5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ

            6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

            ดังนั้นเพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ได้รับทดสอบ และประเมิน มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวพร้อมสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทดสอบ-ประเมินช่างไฟฟ้าในอาคารระดับที่ 1 และได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  • เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาทดสอบ

  •  2 วัน

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,600 บาท (สมาชิกสมาคม)
  • 2,800 บาท

รายละเอียด

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

         1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ

         2. มีประสบการณ์การทำงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ

         3. ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ

         4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอทดสอบและประเมิน

         1) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว "พื้นหลังสีขาว" จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

         2) สำเนาบัตรประชาชน

         3) สำเนาวุฒิการศึกษา สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

         4) ใบรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ที่สถานประกอบกิจการออกให้

         5) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า

ระยะเวลาทดสอบและประเมิน

         การทดสอบ จำนวน 1 วัน

                  - ทดสอบภาคความรู้ (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง)

                  - ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)

         การประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ ) 1 วัน

ใบรับรอง

66204 1 66204 2