head training

หลักสูตร : ทักษะการเป็นวิทยากรความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

      ในบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนั้นไม่ได้แค่เพียงทําหน้าที่ในการดูแล / รักษามาตรฐานเกี่ยวกับ ระบบของความปลอดภัยเท่านั้น แต่ในปัจจุบันยังต้องทําหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน ในโรงงาน เพื่อส่งเสริมทําให้งานด้านความปลอดภัยประสบความสําเร็จ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยส่วนหลายท่าน มีความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความ เข้าใจแก่ผู้อื่นได้เพราะขาดทักษะในเป็นผู้สอน หรือการสอนที่ดี จึงทําให้องค์กรต้องเสียโอกาสในการพัฒนาพนักงานได้ ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการเป็นวิทยากร กับ บทบาท และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย
  • เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจ ในหลักการของ กระบวนการในการ เตรียมการสอน การใช้สื่อการสอน เทคนิคการถ่ายทอดและบุคลิกภาพของวิทยากรที่มีประสิทธิผล
  • เพื่อให้เกิดทักษะและรู้ถึงข้อจํากัดในการนําเสนอของตนเองและสามารถนําไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตนเอง รับผิดชอบได้ในอนาคต

ระยะเวลาการอบรม

  • 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 7,500 บาท

  • 7,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

 

101 1

ภาพกิจกรรมอบรม