สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หลักการและเหตุผล

                ตามกฎกระทรวงกรมธุรกิจพลังงาน คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องจัดผู้ปฏิบัติงานและเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการคลังน้ำมัน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ฉ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้

                ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบการดังกล่าว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยและเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สามารถขอรับบัตรประจำตัวตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 5,900 บาท

  • 5,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

 

วันที่ 1 

 
07.30 – 08.00 น.

ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม

08.00 – 10.00  น.                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
10.00 – 12.00 น.                   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.                   อุปกรณ์และการใช้งาน
14.00 – 15.00 น.                   ข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
15.00 – 16.00 น.    สาธิตและฝึกปฏิบัติใน หัวข้อ “วิธีปฏิบัติในการเก็บและขนย้ายถังก๊าซหุงต้ม
16.00 – 17.00 น.    วิธีปฏิบัติในการรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
17.00 – 17.30 น.  ประเมินผลภาคปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม

 

 วันที่ 2

 

07.30 – 08.00 น.                   ลงทะเบียนและชี้แจงรายละเอียดการอบรม
08.00 – 10.00  น.              การป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว

10.00 – 12.00 น.         

สาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว”

12.00 – 13.30 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น.                     ประเมินผลภาคปฏิบัติ
14.30 – 16.30 น.                    ประเมินผลภาคทฤษฎี

                                         

                                         

                                         

                   

ใบรับรองการอบรม

66122 4 66122 5